Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97/19 o powierzchni 12225 m2, położonej na terenie Gminy Susz, miejscowość Karolewo.

 

 

 

     Susz, 24.08.2016 r.                                                                                                                                                       

                                                                                                                           

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 i  4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. 2007 r. nr 78, poz.532), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.),  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz, ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Susz.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 97/19 o powierzchni 12.225 m2, położona jest na terenie Gminy Susz, obręb ewidencyjny Karolewo. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą EL1I/00038077/2
 1. Nieruchomość na całej powierzchni stanowi użytek ‘RVI' – grunt rolny kl. VI. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i posiada dostęp do drogi publicznej. Zlokalizowana jest na niej sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzne linie energetyczne. Na granicy działki znajduje się fragment fundamentu o długości 13mb, który zostanie usunięty przed sprzedażą działki.
 2. Teren obejmujący działkę 97/19 nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie dotychczas obowiązującym znajdował się w strefie S-7 - teren pod zabudowę skupioną wsi o przewadze funkcji mieszkaniowej, usługowej, produkcji i składów.
 3. Nieruchomość obciążona jest służebnością swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 97/1 oraz służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku. Służebność przechodu i przejazdu nie obejmuje działki 97/19. Nad działką 97/19 zlokalizowana  jest napowietrzna linia energetyczna. Nie ma przeszkód prawnych w jej dysponowaniu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 79.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00 groszy). Sprzedaż tej działki jest zwolniona z podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów i opodatkowaniu sprzedaży do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
 5. Przetarg odbędzie się 03.10.2016 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz w pok. nr 2 (sala konferencyjna)
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej w wysokości: 4.100,00 złotych (słownie: cztery tysiące sto złotych 00 groszy). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Nadleśnictwa Susz w Banku PKO BANK POLSKI nr 48 1020 1811 0000 0802 0249 0373, z adnotacją "Przetarg II nieruchomość dz. 97/19 ". Wadium wniesione przelewem uznaje się za wniesione skutecznie, jeżeli wpłacone środki znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa najpóźniej o godz. 9.00 dnia 03.10.2016  roku. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w tym terminie w kasie Nadleśnictwa.
 7. Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 9. Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). W szczególności art. 2a ust. 1, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zgodnie z art. 2a ust. 2 tej ustawy, powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

      W/w przepisy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez  podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1tej ustawy.  

      Natomiast zgodnie z art. 2a ust. 4 tej ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu:

 1. dowód tożsamości, pełnomocnictwo (jeżeli reprezentuje inną osobę fizyczną lub prawną).
 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków - dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 3. w przypadku, gdy nieruchomość ma być nabyta w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną - aktualne (tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia przetargu) zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. w przypadku osoby prawnej - oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia przetargu) odpisu z właściwego rejestru.
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu
 6. w przypadku rolnika indywidualnego – oświadczenie, że jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.).

10. Nabywcą wyłonionym w przetargu jest uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.

11. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1000 zł.

12. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za nabytą nieruchomość przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

13. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

14. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy warunkowej zobowiązującej do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać w całości wniesione wadium.

15. Wyłoniony w przetargu nabywca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia odbycia przetargu, zaś umowę warunkową zobowiązującą do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub umowę przenoszącą własność nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego.

16. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.

17. Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

18. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Pan Tomasz Hypta w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00 pod numerem telefonu (55) 24-27-212 oraz 784-990-476

                                                                                                              NADLEŚNICZY -  Jacek Karczewski